Starowa Góra, Kalinko i Rzgów – tam planuje się najwięcej inwestycji w 2019
OPINIE

Starowa Góra, Kalinko i Rzgów – tam planuje się najwięcej inwestycji w 2019

Sprawdziliśmy, które miejscowości dostaną najwięcej pieniędzy w 2019 roku.

W grudniu Rada Miejska przyjęła przedstawiony przez burmistrza Mateusza Kamińskiego budżet. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszy się lista planowanych na 2019 zadań inwestycyjnych. Na wszystkie zaplanowano 49 mln zł.

Największą część z tej kwoty, bo aż 25,8 mln pochłoną inwestycje, które zaklasyfikowaliśmy jako ogólnogminne. Są wśród nich np. budowa Domu Kultury, rozbudowa oczyszczalni ścieków, czy inwestycje w Gminną Przychodnię Zdrowia.

Jeżeli chodzi o wydatki w konkretnych miejscowościach, to 11,2 mln zł trafi do Starowej Góry, głównie w ramach budowy kanalizacji. Na drugim miejscu znalazło się Kalinko, gdzie zaplanowano inwestycje na kwotę 2,2 mln zł. Na podium zmieścił się też Rzgów z planowanymi inwestycjami o wartości 2,1 mln zł.

Objaśnienia do tabel:

  • F.S. – Fundusz sołecki – o jego przeznaczeniu co roku jesienią decydują mieszkańcy na zebraniu sołeckim.
  • W.P.F. – Wieloletnia Prognoza Finansowa – zamieszcza się w niej inwestycje, których realizacja trwa dłużej niż rok.

INWESTYCJE  PLANOWANE NA 2019 W PODZIALE NA MIEJSCOWOŚCI

Ogólnogminne   25 798 964,20 zł
1 Starowa Góra   11 184 868,60 zł
2 Kalinko     2 206 642,81 zł
3 Rzgów     2 125 900,00 zł
4 Guzew     1 835 410,38 zł
5 Bronisin Dworski     1 723 782,90 zł
6 Grodzisko     1 632 745,66 zł
7 Kalino     1 084 026,79 zł
8 Romanów         521 346,35 zł
9 Stara Gadka         350 796,89 zł
10 Gospodarz         203 158,34 zł
11 Prawda         139 048,56 zł
12 Czyżeminek         136 007,58 zł
13 Huta Wiskicka           92 034,94 zł
14 Babichy                         –   zł
15 Tadzin                         –   zł
16 Konstantyna                         –   zł
SUMA   49 034 734,00 zł

INWESTYCJE PLANOWANE NA 2019 W PODZIALE NA MIEJSCOWOŚCI – SZCZEGÓŁOWY WYKAZ

OGÓLNOGMINNE
Rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów 300 000,00 zł
Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów 100 000,00 zł
Modernizacja budynków gminnych 100 000,00 zł
Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy 500 000,00 zł
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie 150 000,00 zł
Zakup oprogramowania do ewidencji zaangażowania umów i faktur vat oraz rozliczania zaliczek 25 000,20 zł
Doposażenie autobusu szkolnego (mercedes sprinter) 20 000,00 zł
Utwardzenie terenu przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie 100 000,00 zł
W.P.F. Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi 3 929 711,00 zł
W.P.F. Wykonanie zbiornika w pompowni VI na ul. Piaskowej w Starowej Górze 400 000,00 zł
W.P.F. Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi 5 074 746,00 zł
W.P.F. Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi 895 543,00 zł
W.P.F. Program ograniczania Niskiej Emisji – dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów 766 381,00 zł
W.P.F. Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie 13 247 583,00 zł
Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na saunę w GOSTiR w Rzgowie 25 000,00 zł
Adaptacja pomieszczeń na siłownię i gabinet fizjoterapii w GOSTiR w Rzgowie 15 000,00 zł
Doposażenie siłowni w GOSTiR w Rzgowie 150 000,00 zł
SUMA 25 798 964,20 zł
STAROWA GÓRA
Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Starowa Góra 100 000,00 zł
W.P.F. Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze 219 900,00 zł
W.P.F. Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze 29 000,00 zł
Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze 50 000,00 zł
F.S. Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra 10 000,00 zł
Wykonanie toru przeszkód dla zawodów pożarniczych ul. Żwirowa w Starowej Górze 8 000,00 zł
Wykonanie monitoringu terenu pomiędzy OSP i świetlicą w Starowej Górze 25 000,00 zł
W.P.F. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów 5 600 000,00 zł
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ul. Żwirowej w Starowej Górze 20 000,00 zł
W.P.F. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów 4 260 000,00 zł
W.P.F. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów 760 000,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Klonowej w Starowej Górze 10 000,00 zł
F.S. Place zabaw w Starowej Górze: doposażenie, modernizacja, zagospodarowanie terenu placów i wokół placów oraz naniesienia zielone 42 968,60 zł
Modernizacja i doposażenie świetlicy w Starowej Górze 50 000,00 zł
SUMA 11 184 868,60 zł
KALINKO
Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej Nr 2941E w Kalinku 110 889,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909E w miejscowości Kalinko 2 000 000,00 zł
F.S. Rozbudowa toalet w OSP Kalinko 35 753,81 zł
Doposażenie placu zabaw w Kalinku (wniosek ramach systemu OSA) 60 000,00 zł
SUMA 2 206 642,81 zł
RZGÓW
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2942E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500-lecia do cieku Struga 600 000,00 zł
Przebudowa ul. Kusocińskiego w Rzgowie – etap I 250 000,00 zł
Przebudowa ul. Sucharskiego w Rzgowie 250 000,00 zł
Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Zaratajki 200 000,00 zł
W.P.F. Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie 520 000,00 zł
W.P.F. Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej 44 900,00 zł
Klimatyzacja w OSP Rzgów 30 000,00 zł
Montaż tablicy różnicowo prądowej w SP im. J. Długosza w Rzgowie 10 000,00 zł
W.P.F. Owietlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie 2 000,00 zł
W.P.F Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ul. Rawskiej w Rzgowie 79 000,00 zł
Budowa oświetlenia na ulicy Dolnej i ul. Wysokiej w Rzgowie 100 000,00 zł
Projekt oświetlenia terenu pomiędzy ulicą Ogrodową i Szkolną w Rzgowie 15 000,00 zł
Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych przy SP w Rzgowie i SP. w Kalinie – 50% 25 000,00 zł
SUMA 2 125 900,00 zł
GUZEW
F.S. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w rejonie staw zlokalizowanego na działce numer 295 w Guzewie 31 410,38 zł
W.P.F. Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie 153 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą gminną 400 000,00 zł
Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzew 251 000,00 zł
W.P.F. Budowa przedszkola w Guzewie 570 000,00 zł
Utworzenie żłobka samorządowego w budynku przedszkola w Guzewie 430 000,00 zł
SUMA 1 835 410,38 zł
BRONISN DWORSKI
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233E lica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski 1 500 000,00 zł
Wykonanie odwodnienia w miejscowości Bronisin Dworski – etap 1 100 000,00 zł
F.S. Klimatyzacja w budynku OSP w Bronisinie Dworskim 23 782,90 zł
Budowa oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim 100 000,00 zł
SUMA 1 723 782,90 zł
GRODZISKO
Wykonanie projektu polączenia wodociągów Grodzisko – Rzgów ul. Gliniana 30 000,00 zł
Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2941E w Grodzisku 60 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku I etap 1 500 000,00 zł
F.S. Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku, utwardzenie terenu kostką, budowa siłowni zewnętrznej, budowa oświetlenia, doposażenie placu zabaw 42 745,66 zł
SUMA 1 632 745,66 zł
KALINO
Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie 80 000,00 zł
F.S. Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie. Doposażenie świetlicy, prace wykończeniowe i porządkowe 29 026,79 zł
Zakup lekkiego samochodu dla OSP Kalino 250 000,00 zł
W.P.F. Budowa przedszkola w Kalinie 700 000,00 zł
Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych przy SP w Rzgowie i SP. w Kalinie – 50% 25 000,00 zł
SUMA 1 084 026,79 zł
ROMANÓW
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909E w Romanowie 500 000,00 zł
F.S. Rozbudowa i modernizacja Sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego 21 346,35 zł
SUMA 521 346,35 zł
STARA GADKA
F.S. Montaż ogrodzenia wokół boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce 50 796,89 zł
W.P.F. Budowa świetlicy w Starej Gadce 300 000,00 zł
SUMA 350 796,89 zł
GOSPODARZ
Budowa oświetlenia na ulicy Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu 120 000,00 zł
F.S. Utwardzenie wjazdu kostką brukową oraz powiększenie placu manewrowego, wykonanie schodów oraz klatki schodowej do Sali szkoleniowo-wykładowej w OSP Gospodarz 33 158,34 zł
Wykonanie projektu ciągu pieszo jezdnego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916 E na odcinku Prawda – Gospodarz – 50% 50 000,00 zł
SUMA  203 158,34 zł
PRAWDA
Wykonanie projektu drogi powiatowej Nr 3303E w Prawdzie 30 000,00 zł
F.S. Modernizacja kuchni w OSP Prawda 24 047,74 zł
Malowanie elewacji OSP Prawda 35 000,82 zł
Wykonanie projektu ciągu pieszo jezdnego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916 E na odcinku Prawda – Gospodarz – 50% 50 000,00 zł
SUMA 139 048,56 zł
CZYŻEMINEK
Projekt oświetlenia drogi w Czyżeminku 10 000,00 zł
Doposażenie placu zabaw w Czyżeminku (wniosek ramach systemu OSA) 60 000,00 zł
F.S. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy  26 007,58 zł
Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku 40 000,00 zł
SUMA 136 007,58 zł
HUTA WISKICKA
Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia oraz wodociągu w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) 70 000,00 zł
F.S. Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi 22 034,94 zł
SUMA 92 034,94 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *