WIADOMOŚCI

Skargi na burmistrza Rzgowa Mateusza Kamińskiego

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Konrad Skalski, przedstawił na ostatniej sesji Rady Miejskiej skargę złożoną na burmistrza Rzgowa Mateusza Kamińskiego przez mieszkańca gminy Rzgów. Skarga dotyczyła funkcjonowania monitoringu miasta. Podczas ostatnich dwóch posiedzeń KSWiP zostało jednak omówionych więcej skarg. Czego dotyczyły?

Skarga mieszkańca na burmistrza Kamińskiego

21 sierpnia 2019 r. burmistrz przekazał Radzie Miejskiej skargę z dn. 15.08.19 r., mieszkańca Rzgowa, wyrażającego niezadowolenie z braku możliwości ujawnienia sprawcy kolizji drogowej, w wyniku której został uszkodzony jego samochód.

KSWiP, po zasięgnięciu opinii pracownika Urzędu Miejskiego odpowiedzialnego za monitoring miejski, ustaliła, że system działa prawidłowo. Wydarzenie, w którym brał udział skarżący, zostało właściwie nagrane i zarchiwizowane, a materiały zostały przekazane na żądanie policji. Tym samym sprawa przeszła w ręce funkcjonariuszy, a obowiązki Urzędu Miejskiego zostały wypełnione. Skarga została przesłana do Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego-Wschodniego.

Zdaniem pracownika UM możliwe było odczytanie tylko część numeru rejestracyjnego. Według uzasadnienia sam urząd zrobił wszystko, co w swojej mocy.

Rada Miejska w Rzgowie uznała skargę za bezzasadną.

>> Więcej o skardze w sprawie monitoringu tutaj: Protokół z posiedzenia KSWiP z dn. 27.08.2019 r.

Druga skarga złożona bezpośrednio na burmistrza Mateusza Kamińskiego dotyczyła braku podpisu i pieczęci w piśmie formalnym wystosowanym przez Urząd Miejski. Jak podkreśliła z-ca burmistrza, Małgorzata Rózga, pismo zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, a wersja pozostała w Urzędzie posiada podpis i pieczęć. Ich brak na egzemplarzu dla odbiorcy miało być wynikiem nieuwagi, co jednocześnie nie umniejsza wagi pisma.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za zasadną, co jest sprawą dość niezwykłą w historii działalności KSWiP. Większość skarg jest oddalana z uwagi na brak zasadności.

>> Więcej o skardze w sprawie braku podpisu i pieczęci tutaj: Protokół z posiedzenia KSWiP z dn. 16.09.2019 r.

Pozostałe skargi na pracowników Gminy Rzgów

Podczas sesji głosowane były jeszcze dwie skargi na kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W pierwszej skardze skarżąca podniosła kwestie nieprzyznania należnych jej świadczeń pracowniczych, tj. podwyżki wynagrodzenia, nagrody na Dzień Pracownika Samorządowego, świadczenia urlopowego, nagrody jubileuszowej, nieterminowej wypłaty ostatniej pensji.

Druga skarga na kierownika MOPS dotyczyła zachowań nagannych ze strony kierownika wobec Skarżącej, wykluczanie ze spotkań służbowych, przyznawanie świadczeń w niższej wysokości.

Członkowie KSWiP uznali, że ciężko im ocenić szereg dokumentów pod względem merytorycznym, temat wykraczał bowiem poza ich wiedzę i kompetencje.

Zdecydowali o przekazaniu tych dwóch skarg do Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy W Łodzi.

>> Więcej o skargach na kierownik MOPS tutaj: Protokół z posiedzenia KSWiP z dn. 27.08.2019 r. oraz Protokół z posiedzenia KSWiP z dn. 16.09.2019 r.

Ostatnia skarga, jaką zajmowali się radni, dotyczyła sposobu działania pracownika samorządowego, któremu skarżący zarzuca m.in. brak dbałości i sumienności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz brak uprzejmości w kontaktach z petentami.

Jednym z zarzutów Skarżącego było m.in. zbyt enigmatyczne odpowiadanie na pytania. Urzędnik na pytanie zamknięte rozpoczynające się od „Czy…” odpowiedział „Nie.”

Skarga została uznana za bezzasadną, a we wnioskach zasugerowano organizację szkoleń, które pomogłyby pracownikom urzędu doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne.

>> Więcej o skardze na urzędnika UM tutaj: Protokół z posiedzenia KSWiP z dn. 27.08.2019 r.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji miała w ostatnim czasie ręce pełne pracy. Jak widać mieszkańcy Gminy potrafią dochodzić swojego, gdy nie czują się traktowani należycie. Dobrze wiedzieć, że KSWiP coraz wnikliwiej omawia skargi i w razie wątpliwości odwołuje się do organów bardziej kompetentnych.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *