Regulamin

Regulamin 1:

Regulamin emisji reklam w mediach 

1. DEFINICJE.

1.1. Usługodawca – „Dolina Neru”  sp. z o.o.

z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 59, NIP: 725-215-58-46, REGON: 365685558,

1.2. Media – wszystkie serwisy internetowe i tytuły prasowe, których właścicielem jest Usługodawca, w tym miesięcznik „Nowy Rzgów” i serwis nowyrzgow.pl

1.3. Umowa – Zamówienie emisji produktu reklamowego wraz z treścią niniejszego Regulaminu, którego przedmiotem jest emisja kampanii reklamowej Zamawiającego, wraz z wszelkimi dodatkowymi uzgodnieniami Stron dotyczącymi emisji kampanii reklamowej.

1.4. Zamawiający – przedsiębiorca, będący osobą fizyczna, osobą prawną lub jednostką nie posiadającą osobowości prawnej, składający Zamówienie emisji reklamy („Zamówienie”).

1.5. Gotowe materiały reklamowe – materiały w plikach w formatach txt, doc, odt, jpg, gif, flash, html, rich media, lub innej uzgodnionej formie w formie gotowej do wykorzystania jako reklama.

1.6. Emisja – jednorazowe opublikowanie lub wyświetlenie reklamy.

1.7. Reklama – każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę, w tym:

 • reklama, tekst sponsorowany

 • filmik sponsorowany,

 • wywiad sponsorowany, wywiad w wersji audio (słyszalny po kliknięciu w stosowne hasło zamieszczone na reklamie),

 • filmik/spot reklamowy przed filmikiem lub obok,

 • plansza reklamowa przed filmikiem czy pasek w trakcie jego trwania,

 • produkt Zamawiającego w produkcjach filmowych Usługodawcy.

1.8. Multimedia – zdjęcia, panoramy, filmy oraz inne narzędzia

1.9. Nowy Rzgów – miesięcznik o tym tytule dystrybuowany na terenie Rzgowa od 10 września 2015 r.

1.10 nowyrzgow.pl – strona internetowa (www) miesięcznika Nowy Rzgów oferowana przez Usługodawcę w domenie nowyrzgow.pl

2. WARUNKI OGÓLNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, LICENCJA.

2.1. Zawierając Umowę Zamawiający wyraża zgodę na publikację w Mediach materiałów reklamowych przekazanych przez Zamawiającego, przez okres obowiązywania licencji, o której mowa w pkt. 2.4.4 poniżej.

2.2.1 Produkty reklamowe sprzedawane są na podstawie Umowy, która określa wielkość reklamy w miesięczniku, liczbę filmów, w których wyświetlona zostanie reklama danego produktu lub określony Zamówieniem czas emisji, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej.

2.2.2. Sprzedaż emisji na określony czas z zastrzeżeniem punktu 3.15 lub postanowień pisemnej umowy (w cyklach miesięcznych) dotyczy form reklamowych umieszczanych w wybranych przez Zamawiającego miesięcznikach (papierowych i w formie pdf).

2.3. Zamawiający oświadcza, iż dostarczone przez Zamawiającego lub pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych, tj. ze strony internetowej Zamawiającego materiały słowne i graficzne, w tym wykorzystywane przez niego znaki towarowe oraz materiały reklamowe, nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa, praw własności przemysłowej i inne) oraz jest on uprawniony do ich używania.

2.4. Zamawiający oświadcza iż:

a) jest uprawniony do wyrażenia i wyraża zgodę na wykonanie, rozpowszechnianie i korzystanie w dowolnym celu, dowolną techniką, w dowolny sposób z wszelkich materiałów wykonanych w związku z realizacją Zamówienia, w szczególności materiałów koniecznych do realizacji Zamówienia dostarczonych przez niego lub pozyskanych ze źródeł ogólnodostępnych, tj. jego strony internetowej. Powyższa zgoda udzielona jest na rzecz Usługodawcy,

b) wykonanie, rozpowszechnianie i korzystanie z materiałów wykonanych w związku z realizacją Zamówienia nie narusza praw osób trzecich,

c) dysponuje w zakresie materiałów o których mowa powyżej, zgodą twórcy na rozporządzanie jego utworem w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz spełnienia pozostałych obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie,

d) udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie z wszelkich materiałów dostarczonych Usługodawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją złożonego przez Zamawiającego Zamówienia na emisję materiałów reklamowych, obejmującej następujące pola eksploatacji:

 • prawo publikacji i publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje;

 • prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;

 • prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

 • prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej,, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności, na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

 • prawo do tworzenia papierowych wersji

 • prawo dostosowania do wymagań Usługodawcy;

 • prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy;

 • prawo do wyświetlania i wystawiania;

 • wprowadzania do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;

 • dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, wymaganych przez specyfikę medium internetowego, portalu mobilnego, radia internetowego, w tym przetworzenie do udostępnienia fonogramowego, telewizji, w tym przetworzenie do udostępnienia audiowizualnego;

 • wykorzystywania w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

 • dostosowania do formatów urządzeń mobilnych; m. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, w tym przekazywania, także odpłatnego, innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;

 • prezentowania, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms);

 • nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną;

 • nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pośrednictwem satelity;

 • równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m. in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii);

 • wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.

e) zobowiązuje się do zapewnienia nie wykonywania względem Usługodawcy autorskich praw osobistych do utworów, o których mowa powyżej.

2.5. Zamawiający zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Usługodawcy przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez Zamawiającego materiałów, przystąpi do sprawy po stronie Usługodawcy jako interwenient uboczny lub, jeśli to możliwe, wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy Zamawiający zwróci Usługodawcy na jego pierwsze żądanie, wszelkie wydatki jakie Usługodawca poniósł w związku z powyższymi roszczeniami, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

3 ZAMAWIANIE I WARUNKI PŁATNOŚCI.

3.1. Zamówienia emisji produktów reklamowych  e-mailem. Zamówienie określa warunki emisji produktów reklamowych, wartość netto (tj. bez VAT) zamawianych produktów reklamowych, terminy płatności oraz inne, niezbędne parametry zamawianego produktu reklamowego podane w specyfikacji technicznej. Podaną w Zamówieniu wartość netto produktów reklamowych należy powiększyć o kwotę podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami (23/22 %). Obliczona w ten sposób kwota stanowi należne Usługodawcy wynagrodzenie z tytułu emisji produktów reklamy.

3.2. Usługodawca przystąpi do emisji produktów reklamowych niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia i dostarczeniu przez Zamawiającego Gotowych materiałów reklamowych.

3.3. Płatności za kampanię reklamową należy  przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT lub fakturze proforma (dotyczy sytuacji opisanej w 3.5.3.). Za chwilę dokonania płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego wskazanego w fakturze VAT. Zamawiający upoważnia Usługodawcę do wystawienia odpowiedniej faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

3.4. Realizowane będą tylko Zamówienia potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Usługodawcy. W przypadku nie potwierdzenia Zamówienia stosownie do zapisu powyższego w terminie 30 dni od daty jego otrzymania Zamówienia uważa się za nie przyjęte; Zamówienie takie po bezskutecznym upływie ww. terminu nie jest wiążące zarówno dla Usługodawcy jak i Zamawiającego. Powyższe nie uchybia zapisom pkt. 3.7 poniżej.

3.5. Rozliczenia:

3.5.1. W przypadku, gdy Zamówienie obejmuje tylko formy reklamowe sprzedawane na określoną liczbę emisji, opisane w punkcie 2.2.2, faktury VAT będą wystawiane przez Usługodawcę w terminie do 7 dni licząc od dnia zakończenia emisji każdej reklamy;

3.5.2. W przypadku, gdy Zamówienie obejmuje kampanię reklamową, w której skład wchodzą inne produkty reklamowe emitowane na określony czas, faktury VAT będą wystawiane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, z dniem 20 każdego miesiąca, licząc od dnia rozpoczęcia emisji pierwszej reklamy.

3.5.3. W przypadku, gdy Zamówienie obejmuje produkty reklamowe wymagające pełnej przedpłaty, faktury VAT będą wystawiane przez Usługodawcę po otrzymaniu 100% przedpłaty. Usługodawca przystąpi do realizacji emisji danego produktu reklamowego w terminie do 7 dni po otrzymaniu pełnej przedpłaty za w/w produkt, przy czym za datę otrzymania pełnej przedpłaty rozumie się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Usługodawcy lub od dnia wpłaty gotówki.

3.6. Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia Gotowych materiałów reklamowych przez Zamawiającego. W takim wypadku Usługodawca nie jest obowiązany świadczyć żadnych usług wynikających z Umowy na rzecz Zamawiającego. Usługodawca nie będzie w takim wypadku również zobowiązany do zwrotu nadesłanych przez Zamawiającego materiałów.

3.7. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 5 dni roboczych od złożenia w Usługodawcy Zamówienia. W takim wypadku Usługodawca nie jest obowiązany świadczyć żadnych usług wynikających z Umowy na rzecz Zamawiającego, ani do zwrotu nadesłanych przez Zamawiającego materiałów.

3.8. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, określonego w pkt 3.6 i 3.7 dokonuje się poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Zamawiającego podany w formularzu Zamówienia lub adres Usługodawcy wymieniony w punkcie 1.1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone w innej formie niż opisana powyżej uważane jest za bezskuteczne, jeżeli nie zostanie potwierdzone mailowo.

3.9. W razie uruchomienia przez Usługodawcę usługi będącej przedmiotem Umowy i niezapłacenia przez Zamawiającego całości lub części wynagrodzenia Usługodawcy określonego w Umowie w terminach płatności wskazanych na dokumencie Zamówienia emisji reklam lub wystawionej fakturze VAT, Usługodawca będzie uprawniony do obciążenia Zamawiającego kwotą odpowiadającą niezrealizowanym płatnościom wynikającym z Umowy tytułem rezerwacji powierzchni reklamowej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami podjętych działań windykacyjnych, z zastrzeżeniem uprawnień Usługodawcy wynikających z zapisu pkt. 3.11.

3.10. W przypadku gdy wynagrodzenie płatne jest w ratach, uchybienie terminowi płatności jednej z rat lub jej zapłata w niepełnej wysokości, skutkuje natychmiastową wymagalnością pozostałych rat. Usługodawca będzie uprawniony do dochodzenia powyższych kwot na drodze sądowej, wraz z należnymi kosztami procesu.

3.11. W sytuacji opisanej w pkt. 3.10 Usługodawcy będzie miał również prawo, niezależnie od uprawnień przysługujących mu stosownie do zapisów punktu 3.11, do zaprzestania świadczenia wszelkich prac będących przedmiotem Umowy.

3.12. W przypadku, gdy po 5 dniach od zawarcia Umowy, a przed rozpoczęciem emisji kampanii reklamowej, Zamawiający zrezygnuje z kampanii reklamowej, na podstawie zapisu punktu 3.7, dokonana płatność za kampanię reklamową nie podlega zwrotowi.

3.13. W przypadku, gdy po dniu zawarcia Umowy, a w trakcie emisji kampanii reklamowej, Zamawiający zażąda zaprzestania emisji dalszej części kampanii reklamowej, która nie została jeszcze opłacona stosownie do zawartej Umowy, dokonana płatność za kampanię reklamową nie podlega zwrotowi, a Usługodawca ma prawo dochodzić całości zapłaty za emisję kampanii reklamowej zgodnie z Zamówieniem, z uwagi na rezerwację powierzchni reklamowej w Mediach Usługodawcy na cały czas emisji kampanii reklamowej Zamawiającego.

3.14. Rezygnacja z całości lub części Zamówienia musi być dokonana zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3.8 niniejszego Regulaminu.

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

4.1. W trakcie realizacji kampanii i przez 30 dni po jej zakończeniu Zamawiającemu udostępnione mogą być wybrane przez Usługodawcy statystyki zrealizowanej kampanii reklamowej.

4.2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych kampania nie została w pełni zrealizowana w zamówionym okresie czasu, czas realizacji niezrealizowanej części kampanii reklamowej zostanie uzgodniony między Stronami.

5. TREŚĆ I STYL REKLAM.

5.1. Reklamy nie mogą naśladować ani symulować elementów stron internetowych, ani artykułów na których będą prezentowane i powinny być rozpoznawalne jako reklamy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami “reklama”, “ogłoszenie płatne”, “sponsor”, “link sponsorowany” lub innymi równoznacznymi.

5.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Usługodawcy, w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

5.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści lub treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich lub są sprzeczne z przyjętymi normami etycznymi lub mogą obrażać uczucia religijne osób trzecich.

5.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy oraz do wstrzymania emisji reklam w Mediach również w wypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z linią programową lub interesem Usługodawcy.

6. WARUNKI TECHNICZNE.

Uwaga: pełna specyfikacja techniczna wszystkich form reklamowych oraz wytyczne dotyczące ich tworzenia dostępne są na stronie www.nowyrzgow.pl

6.1. Wszystkie Gotowe materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii wymienione w specyfikacji technicznej muszą być dostarczone przez Zamawiającego nie później niż na 10 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem emisji kampanii w przypadku gdy termin realizacji kampanii określony w Umowie jest krótszy niż 10 dni. Materiały reklamowe dostarczane w formie skompresowanej powinny być skompresowane w formacie zip.

6.2. Niedostarczenie przez Zamawiającego Gotowych materiałów reklamowych do emisji w terminie oznaczonym w pkt. 6.1. powyżej i nie skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy opisanego w pkt. 3.6, uprawnia Usługodawcę według własnego wyboru do:

a) odstąpienia od Umowy i żądania tytułem rezerwacji powierzchni reklamowej zapłaty kwoty odpowiadającej 50% kwoty wymienionej w złożonym przez Zamawiającego Zamówieniu.

b) realizacji kampanii zgodnie z Umową z wykorzystaniem informacji jakie Zamawiający podał w Umowie oraz danych publicznie dostępnych, w szczególności ze strony internetowej Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest zaakceptować bądź odpowiednio zgłosić zastrzeżenia co do przesłanej przez Usługodawcę na adres email podany w Zamówieniu kreacji reklamowej, w terminie do 3 dni od ich otrzymania. Brak uwag w powyższym terminie uznaje się za akceptację kreacji reklamowej bez zastrzeżeń.

6.5. Jeśli w wyniku okoliczności opisanych w pkt. 6.2 (nieterminowe dostarczenie Gotowych materiałów reklamowych) termin rozpoczęcia kampanii zostanie za zgodą Usługodawcy przesunięty, po stronie Usługodawcy nie powstają obowiązki odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania Zamówienia ani obowiązek zwrotu należności za niezrealizowaną część Zamówienia.

7. GRAFICZNE FORMY REKLAMY.

7.1. Usługodawcy przyjmuje do emisji materiały w formacie jpg, png, gif.

8. AKTUALIZACJA I AKTUALNOŚĆ DANYCH.

8.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych Zamawiającego i danych zawartych w materiałach reklamowych przekazanych Usługodawcy przez Zamawiającego.

8.2. Wszelkie zmiany danych, o których mowa w punkcie 8.1. powyżej, powinny być niezwłocznie zgłoszone Usługodawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej, w terminie określonym w punkcie 6.1 niniejszego Regulaminu. Usługodawca dokonuje zmian danych Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY.

9.1. Usługodawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, powstałe z winy Usługodawcy. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez Usługodawcy szkody nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej zgodnie z Zamówieniem.

9.2. Usługodawca nie ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów emisji kampanii reklamowej, w przypadku gdy, nie było ono spowodowane wyłączną winą Usługodawcy.

9.3. Usługodawca nie ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialności za prezentację w Mediach Usługodawcy niezaktualizowanych danych, jeżeli Zamawiający nie powiadomił Usługodawcy o ich aktualizacji w terminie i na zasadach określonych w rozdziale 8 niniejszego Regulaminu.

9.4. Usługodawca nie ponosi za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy, które było spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej.

10. REKLAMACJE.

10.1. Jeżeli emisja kampanii reklamowej w Mediach Usługodawcy nie została zrealizowana zgodnie z parametrami i w terminie określonym w Zamówieniu emisji reklamy, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, to uznaje się że taka usługa została zrealizowana. W takim wypadku roszczenia reklamacyjne nie przysługują.

10.2. W przypadku, gdy emisja kampanii reklamowej w Mediach Usługodawcy nie została zrealizowana zgodnie z parametrami i w terminie określonym w Zamówieniu z innych przyczyn niż określone w punkcie 10.1 powyżej, Zamawiający ma prawo złożyć reklamację dotyczącą terminu realizacji kampanii oraz realizacji założeń emisyjnych i statystyk kampanii w terminie do dwóch tygodni od daty zakończenia emisji kampanii reklamowej.

10.3. Wszelkie reklamacje muszą być zgłaszane w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail), pracownikom Biura Ogłoszeń Usługodawcy, na adres odpowiednio:

90-009 Łódź ul. Sienkiewicza 59 lub kontakt@serwer1864373.home.pl (z hasłem REKLAMACJA w tytule maila).

W przypadku odstąpienia od Umowy, złożenie odstąpienia od Umowy w innej formie niż pisemna, tj. w formie mailowej nie wywołuje skutków prawnych, jeżeli nie zostanie potwierdzone.

10.4. Usługodawca niezwłocznie rozpocznie działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn złożonej reklamacji i ustosunkuje się do reklamacji maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu za uzasadnieniem. Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień – czas ich udzielania wyjaśnień przez Zamawiającego każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

10.5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Zamawiającego na adres podany przez Zamawiającego w piśmie reklamacyjnym lub na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

11. SIŁA WYŻSZA.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umów (Zleceń reklamowych), jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci INTERNET lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej. W przypadku zaistnienia zdarzenia tego rodzaju Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne terminy Emisji.

12.ZMIANY REGULAMINU.

12.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują stronę po ich podpisaniu.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

13.1. W odniesieniu do poszczególnych form reklamowych dostępnych w Mediach szczegółowe warunki ich realizacji mogą być określone w odrębnych regulaminach dotyczących tych form.

13.2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą umową będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Usługodawcy.

13.3. Regulamin o niniejszej treści wchodzi w życie z dniem 09 września 2015 roku.

Regulamin 2:

Regulamin zamieszczania komentarzy na stronach internetowych i polityka prywatności

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument,

Administrator – „Dolina Neru”  90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 59, NIP: 725-215-58-46, REGON: 365685558,

Moderator – osoba upoważniona przez Administratora do dokonywania oceny pod względem zgodności z Regulaminem, przepisami prawa oraz ewentualnymi roszczeniami osób trzecich wszelkich treści umieszczanych przez Użytkowników na stronach internetowych oraz do usuwania treści niezgodnych z Regulaminem,

Strona Internetowa (SI) – platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet zamieszczona pod adresem www.nowyrzgow.pl, stworzona i utrzymywana przez Administratora, zawierająca materiały prasowe udostępniane odpłatnie i nieodpłatnie, umożliwiająca również zamieszczanie komentarzy i ogłoszeń zgodnie z funkcjonalnościami platformy,

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim jakichkolwiek danych,

Zawartość – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone na stronach internetowych przez Administratora,

Komentarze – wszelkie wypowiedzi, w tym recenzje, informacje, dane, materiały, schematy, algorytmy, przedmioty praw własności intelektualnej, utwory, oznaczenia, nazwy, niezależnie od charakteru oraz formatu, umieszczone w Serwisie przez Użytkowników.

Ogłoszenia – wszelkie przekazane przez Użytkowników informacje umieszczane przez Administratora odpłatnie za pośrednictwem SI,

Wydanie elektroniczne ”Nowego Rzgowa”– plik w formacie.pdf zawierający cyfrową wersję danego wydania miesięcznika „Nowy Rzgów” przeznaczony do odczytania za pomocą Urządzenia Elektronicznego, udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem SI.

Urządzenie Elektroniczne – urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania, utrwalania i odtwarzania plików cyfrowych w formacie pdf (np. komputer osobisty, smartphone, iPod, iPad, tablet),

Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z SI są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową;

 1. Postanowienia ogólne:

  1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do SI, jego nazwy, domeny internetowej i Zawartości, stanowią wyłączną własność Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

1.2.Informacje są jest udostępniane poprzez strony internetowe Administratora jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

1.3.Korzystanie z SI dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami.

  1. Korzystanie ze SI możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów.

1.5. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności takich, które destabilizowałyby pracę SI, utrudniałyby dostęp lub korzystanie z SI, Zawartości i Ogłoszeń. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników, które w jakikolwiek sposób naruszałyby ich prawa lub interesy.

  1. Korzystając ze SI Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

  2. Korzystanie z SI, z wyłączeniem zamieszczania Ogłoszeń, oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika  z Zawartością. Takie korzystanie jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga od Użytkownika poczynienia żadnych formalności, w tym rejestracji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania dowolnych płatnych funkcji SI, jak również funkcji, z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków, w tym rejestracji. O powyższych okolicznościach Administrator poinformuje poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie głównej lub innej stronie SI.

1.8. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost z SI.

1.9. Użytkownikowi korzystającemu z SI nie przysługują żadne prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania z niej w sposób określony w Regulaminie. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.

1.10. Bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora zabronione jest umieszczanie na SI niezamówionej informacji handlowej, a także prowadzenie za pośrednictwem SI działalności komercyjnej, reklamowej bądź promocyjnej.

1.11. Zabrania się wykorzystywania SI do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz i sondaży opinii publicznej.

1.12. Administrator oświadcza, że na SI za jego wyraźną zgodą mogą być zamieszczane reklamy lub inne treści komercyjne, w tym marketingowe, handlowe, promocyjne, w różnych formach.

  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zamieszczone na SI w ramach Zawartości informacje, w tym w szczególności rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po dokonaniu analizy konkretnego stanu faktycznego sprawy i wszystkich związanych z nią okoliczności. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych na SI informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkownika dla określonych działań, w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych przez Użytkownika na ich podstawie.

 1. Zamieszczanie Komentarzy

2.1. Zamieszczając dany Komentarz Użytkownik oświadcza, że:

2.1.1. całkowitą odpowiedzialność za treść umieszczonego przez siebie Komentarza,

2.1.2. jest uprawniony do dysponowania, korzystania lub rozpowszechniania treści zawartych w Komentarzu, w tym wszelkich danych, informacji, sloganów, znaków, symboli lub innych elementów występującymi w jego treści,

2.1.3. treść Komentarza może się spotkać z oceną, krytyką lub komentarzem osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę tych wypowiedzi, a Użytkownik zwalnia Administratora z odpowiedzialności w tym zakresie,

2.1.4. Komentarz i jego wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, przepisów prawa, dobrych obyczajów, moralności, uczuć, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów bądź tajemnicy chronionej prawem,

   1. zwalnia Administratora, z wszelkich roszczeń jakie mogą pojawić się w związku z zamieszczeniem i utrzymywaniem Komentarza w ramach Serwisu, oraz zobowiązuje się zapłacić zasądzone lub uzgodnione z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich odszkodowanie lub zadośćuczynienie i dokonać usunięcia skutków naruszenia,

2.1.6. upoważnia Administratora do układania i porządkowania Komentarzy według kryterium kolejności zamieszczenia w ramach SI.

2.1.7. Z chwilą zamieszczenia Komentarza Użytkownik udziela Administratorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części i nieograniczone w czasie i co do terytorium, wykorzystanie przesłanej treści Komentarza, w szczególności poprzez utrwalenie i zwielokrotnianie go dowolną techniką, wyświetlanie oraz publiczne odtwarzanie w ramach SI.

2.1.8. Użytkownik zrzeka się wobec Administratora wykonywania praw autorskich względem zamieszczonego przez siebie Komentarza za wyjątkiem prawa do oznaczenia Komentarza imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora, zgodnie z wpisem w odpowiednim polu formularza dodawania Komentarza.

2.2. Zabronione jest umieszczanie Komentarzy:

2.2.1. naruszających prawo lub będących sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego, a także Komentarzy, które naruszają dobra osobiste bądź prawa osób trzecich, są wulgarne lub obsceniczne,

2.2.2. zawierających bądź odsyłających do treści o charakterze erotycznym bądź pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością.

2.2.3. naruszających normy prawne lub moralne, w szczególności propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.),

2.2.4. zawierających słowa powszechnie uznawane za obelżywe,

2.2.5. stanowiących niezamówioną informację handlową, w szczególności będącą przekazem reklamowym, zawierającą odnośniki do stron zewnętrznych oraz treści skopiowane z innych mediów,

2.2.6. wielokrotne wysłanie tego samego Komentarza lub wielu różnych Komentarzy w bardzo krótkich odstępach czasu, a także dodawanie Komentarzy przez te same osoby posługujące się różnymi pseudonimami,

2.3. Administrator zastrzega, iż przed umieszczeniem na SI każdy z Komentarzy dodanych przez Użytkownika wymaga akceptacji Moderatora. Z tego względu Komentarze ukazują się na SI w czasie do 24 godzin od momentu dodania ich przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia na SI bądź usunięcia z SI każdego Komentarza (w szczególności naruszającego zasady niniejszego Regulaminu, prawa itp.), bez konieczności uzyskiwania zgody autora Komentarza. Decyzję o odmowie umieszczenia na SI Komentarza bądź o jego usunięciu podejmuje Moderator.

2.4. Administrator ma prawo w każdym czasie zawiesić bądź całkowicie wyłączyć możliwość umieszczania Komentarzy na SI.

2.5. Zamieszczenie Komentarza oznacza wprowadzenie przez Użytkownika, intencjonalnie lub przypadkowo, jakichkolwiek treściwa SI , w szczególności  umieszczenie pod wprowadzonym na SI artykułem tekstów, wypowiedzi, wizerunków, linków lub innych materiałów lub danych, na których umieszczenie zezwala funkcjonalność SI w danej chwili.

3. Procedura zgłaszania zagrożenia lub naruszenia praw

  1. Zgłoszenie naruszenia powinno zostać dokonane:

3.1.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@serwer1864373.home.pl.

3.1.2. pisemnie, na adres siedziby Wydawcy

3.1.3. Zgłoszenie naruszenia powinno wskazywać podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia o naruszeniu i uzasadnienie żądania usunięcia określonego Komentarza bądź Ogłoszenia z SI.

3.1.4. Administrator oświadcza, iż udostępniając na SI Komentarze i Ogłoszenia nie bada czy zawarta w nich treść jest prawdziwa albo narusza czyjekolwiek prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know how, interesy, tajemnicę chronioną prawem lub jakiekolwiek zobowiązania. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za treść, przydatność, kompletność, prawdziwość bądź formę Komentarzy i Ogłoszeń zamieszczanych w ramach SI. Treść i forma Komentarzy i Ogłoszeń nie odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Administratora.

   1. W sytuacji gdy zamieszczony na SI Komentarz bądź Ogłoszenie narusza czyjekolwiek prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know how, interesy, tajemnicę chronioną prawem lub jakiekolwiek zobowiązania Administrator, powiadomiony o takim naruszeniu przez osobę uprawnioną zgodnie z procedurą opisaną poniżej, podejmie działania mające na celu usunięcie z SI takiego Komentarza bądź Ogłoszenia. W takim przypadku składającemu zamówienie, którego Ogłoszenie zostało usunięte z SI nie przysługuje żądanie zwrotu jakiejkolwiek części ceny Ogłoszenia.

   2. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia Administrator dokonuje jego analizy i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie z Serwisu wskazany przez zgłaszającego naruszenie Komentarz bądź Ogłoszenie. Jeżeli podane w zgłoszeniu informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem zgłoszenia Administrator zwróci się do zgłaszającego naruszenie o ich uzupełnienie.

 • 4. Polityka prywatności

  1. SI zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

4.2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika SI i przeznaczone są do korzystania z SI . Przede wszystkim zawierają nazwę SI swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

4.3. Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4.4. Administrator wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

   1. dopasowania zawartości SI do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

4.4.2.przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, przy czym analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu SI do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

   1. możliwości logowania na SI;

4.4.4.utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie SI.

4.5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia SI (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

  1. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

4.6. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji SI.

4.7. Pliki (cookies) z których korzysta SI mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.

4.8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

4.9. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl.

5. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w Serwisie (16.09. 2015).

  2. Skorzystanie z SI równoznaczne jest z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.