OPINIE

Kolejny konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Guzewie unieważniony. O co chodzi?

W marcu 2019 roku burmistrz Rzgowa, Mateusz Kamiński, unieważnił konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Guzewie. Powodem było domniemanie braku obiektywizmu jednego z członków komisji konkursowej oraz braki formalne w dokumentacji tegoż członka. Drugi konkurs, przeprowadzony w maju, a finał jest taki sam – burmistrz ponowne unieważnił konkursu. O co chodzi?

Pierwszy konkurs na dyrektora – co dokładnie zaszło?

Organizowany w marcu konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Guzewie wyłonił zwycięskiego kandydata, który jednak nie został zatwierdzony, gdyż cały konkurs burmistrz Kamiński unieważnił.

Przyczyną było domniemany brak obiektywizmu jednej z osób, która zasiadała w komisji. Według uzasadnienia burmistrza Mateusza Kamińskiego, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, wspomniany członek komisji był zatrudniony w szkole, w której dyrektorem był kandydat biorący udział w konkursie.

Kandydat ten wygrał takim stosunkiem głosów, w którym głos opisanego członka komisji był wiążący i zdecydował o zwycięstwie. W uzasadnieniu czytamy, że mogło mieć to bezpośredni wpływ na wyniki konkursu.

Drugim powodem unieważnienia był fakt, że wspomniany członek komisji podpisał dokumenty, w których widnieje m.in. oświadczenie, że żaden z kandydatów nie pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

Drugi konkurs na dyrektora – ponownie niezweryfikowana komisja konkursowa

Ponowny konkurs na dyrektora SP w Guzewie miał identyczne zakończenie, choć tym razem powód unieważnienia jest inny. W uzasadnieniu czytamy:

„Zdaniem organu prowadzącego, w świetle stwierdzonych faktów zachodzi domniemanie braku obiektywizmu członków komisji konkursowej. W związku z faktem, iż w pracach komisji brały udział osoby, co do których stwierdzono nieprawidłowości w postępowaniu zmierzającym do powołania ich w skład komisji, zachodzi domniemanie braku bezstronności i obiektywizmu oraz należy przyjąć, że całe postępowanie jest nieprawidłowe.”

Tym razem, w uzasadnieniu burmistrz Kamiński wskazuje także, że nieprawidłości miały zajść już na etapie wybierania członków komisji. Organ prowadzący ustalił, że:

  • Uchwała, która wskazywała przedstawicieli Rady Pedagogicznej została datowana na dzień poprzedzający wydanie zarządzenia o przeprowadzeniu konkursu na dyrektora SP w Guzewie,
  • Nie został sporządzony protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej, który obejmowałby listę obecności podpisaną przez biorących w nim udział nauczycieli,
  • Podczas posiedzenia Rady Rodziców, kiedy wybierano członka komisji konkursowej, obecnych było 12 spośród 27 członków. Jak czytamy w uzasadnieniu „brak dowodów, aby wszyscy członkowie Rady Rodziców zostali powiadomieni o terminie posiedzenia oraz o planowanym porządku obrad.”

Swoich reprezentantów do komisji konkursowej wybierają rodzice i nauczyciele. Z relacji rodziców wynika, że w drugim konkursie zwyciężył ten sam kandydat, którego wyłoniono w pierwszym konkursie.

Sprawa jest także komentowana w mediach społecznościowych w internecie:

 

Źródło: http://bip.rzgow.pl/news/6573b98160ff3a1cfed2da1f01c6166b_1/Zarzadzenie%20o%20uniewaznieniu%20konkursu%20Guzew.pdf

http://bip.rzgow.tensoft.pl/news/4f7ff5af3a37076d58f692169c7ef3f3_1/zarzadzenie203_2019.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *