OPINIE

Czy w Urzędzie Miejskim powstał zespół ds. promocji burmistrza za nasze pieniądze?

  • Czym zajmują się w Urzędzie Miejskim Bogumił Makowski, Mariusz Rutecki i Arkadiusz Grzegorczyk?
  • Dlaczego w BIP* nie ma informacji o tym, w jaki sposób trafili do urzędu i czym się zajmują?

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskie­go w Rzgowie nie znaleźliśmy żadnych informacji na jego te­mat. Mieszkańcy nie mogą więc sprawdzić w BIP, skąd Makow­ski wziął się w Urzędzie i czym się zajmuje. Wysłaliśmy w tej sprawie pytanie do Urzędu. Otrzymaliśmy lakoniczną od­powiedź, że Makowski nie jest pracownikiem urzędu.

Nam udało się ustalić, że Makowski zna się z burmi­strzem z czasów, gdy Łodzią rządziła koalicja PO-SLD. Był wtedy rzecznikiem prasowym MPK Łódź, natomiast Mateusz Kamiński zasiadał w Radzie Nadzorczej tej instytucji.

Czym zajmuje się Bogumił Makowski widać było podczas jednej z sesji Rady Miejskiej, gdy robił zdjęcia i pokazywał jakieś znaki Kamińskiemu. W wolnych chwilach ucinał sobie pogawędki z Ryszardem Poradowskim z „Gazety Rz­gowskiej”. W samorządowej gazecie „Rzgów Nasza Gmi­na” są też liczne artykuły pod­pisane „BM”.

 

Czy kryje się pod nimi Bo­gumił Makowski? Nie wiado­mo, bo odkąd burmistrz przejął pismo, zaczęto odchodzić od zwyczaju podpisywania arty­kułów imieniem i nazwiskiem. Figuruje on jednak w stopce gazety jako zastępca redaktora naczelnego i członek kolegium redakcyjnego.

Bogumił Makowski dał się także poznać z gorącej aktyw­ności w internecie, na naszym fanpage’u na Facebooku. Bar­dzo interesował się finansami „Nowego Rzgowa”. Pouczał przy tym osoby biorące udział w dyskusji, że „uczciwość, prawo i sprawiedliwość są dla wszystkich jednakowe. Uczciwi odpowiadają wprost”. Gdy jed­nak jedna z dyskutantek zapy­tała wprost, ile zarabia w Urzę­dzie Miejskim w Rzgowie, czy zna się z burmistrzem z czasów MPK oraz jak wyglądał konkurs na jego stanowisko, do tej pory nie udzielił odpowiedzi, chociaż minęło już 1,5 miesiąca.

Bogumił Makowski

Przy jego nazwisku na BIP* widnieje informacja, że jest operatorem gminnego systemu SMS oraz że zatrudniony jest na pół etatu w Referacie Gospo­darki Przestrzennej i Rolnictwa.

Po co więc Mariusz Rutecki gania z aparatem fotograficznym za burmistrzem? Czy urzędni­kom zajmującym się rolnictwem tak bardzo potrzebne są zdjęcia Mateusza Kamińskiego?

Mariusz Rutecki

Mariusz Rutecki pojawia się na gminnej stronie www jako autor tekstów. Pomysł, by pracownik Referatu Gospodar­ki Przestrzennej i Rolnictwa obsługiwał stronę internetową gminy wydaje się nieco dziwny.

Z upoważnienia burmistrza odpowiada również dzienni­karzom naszego pisma na róż­ne pytania. I nie są to pytania związane z zakresem działalno­ści Referatu Gospodarki Prze­strzennej i Rolnictwa.

Czyżby więc pół eta­tu w tym referacie było tylko „przykrywką”, a pracownik wykonywał zupełnie inne zada­nia? I to właśnie robienie zdjęć, opisywanie działań burmistrza i promowanie go w oczach me­diów jest jego zadaniem?

Chociaż Arkadiusza Grze­gorczyka także nie znajdziemy w BIP*, to w jego przypadku nie ma wątpliwości co do tego, czym ma zajmować się w Urzę­dzie Miejskim. Jest redaktorem naczelnym urzędowej gazety „Rzgów Nasza Gmina”. Gaze­ta ta od dawna jest skoncentro­wana na promocji burmistrza. W jednym z numerów na 16 stronach upchnięto aż 18 zdjęć burmistrza Kamińskiego!

Arkadiusz Grzegorczyk

Pierwsze numery wydane pod kierownictwem nowego naczelnego dowodzą, że w linii pisma niewiele się zmieni. Już na pierwszej stronie czytamy, że korzystne zmiany w siatce połączeń MPK to zasługa bur­mistrza Kamińskiego i jego urzędników. Tymczasem ani słowa o tym, że jest to sukces mieszkańców, którzy głośno protestowali w tej sprawie, alarmowali media i interwe­niowali u prezydent Łodzi. Jak burmistrz Kamiński zabiegał o autobusy dla Rzgowa widać było natomiast w kwietniu ze­szłego roku, gdy ZDiT wpro­wadził skrajnie niekorzystne rozwiązania dla mieszkańców Rzgowa.

Oczywistym jest, że Urząd Miejski zobowiązany jest do promowania gminy Rzgów. Tylko że ta promocja powinna raczej koncentrować się na po­kazywania inwestorom z Polski i świata gruntów na terenie gmi­ny, przeznaczonych na inwesty­cje. Tylko, że takiej promocji nie ma lub jest ona niezauważalna. Spółka TME, która zainwestuje w gminie Rzgów, wręcz ośmie­szyła burmistrza przyznając, że działkę pod inwestycję znalazło jej biuro nieruchomości, a nie Urząd Miejski.

Jest to smutna konsekwen­cja tego, że w naszej gminie promocja sprowadza się w du­żej mierze do promowania osoby burmistrza Kamińskiego wśród mieszkańców gminy. Od­bywa się to poprzez gminną ga­zetę, stronę www, zdjęcia, filmy promocyjne oraz płatne ogło­szenia w prywatnych gazetach. Na te działania oraz pieniądze dla panów Bogumiła Makow­skiego, Mariusza Ruteckiego i Arkadiusz Grzegorczyka idą nasze podatki, liczone zapewne w setkach tysięcy złotych.

* Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *