OPINIE

Spółka TME zbuduje, burmistrz się lansuje

  • Spółka TME planuje zbudować w Rzgowie centrum logistyczne.
  • Burmistrz wykorzystał sytuację do promowania się.
  • Działkę pod inwestycję znalazło dla TME prywatne biuro obrotu nieruchomościami, a Andrzej Gałkiewicz zgodził się po przystępnej cenie ją sprzedać.

W mediach zależnych od burmistrza można było prze­czytać, że w Rzgowie pojawi się nowy potężny inwestor. Spółka TME (Transfer Multi­sort Elektronik) z Łodzi, jeden ze światowych liderów w bran­ży automatyki przemysłowej i komponentów elektronicz­nych, planuje zbudować w Rz­gowie centrum logistyczne. Obecne centrum logistyczne Spółki znajduje się tuż za gra­nicami gminy Rzgów, przy ul. Ustronnej w Łodzi, obok Trasy Górna. Jak otwarcie przyznał na sesji Rady Miejskiej przedsta­wiciel TME, leżący po sąsiedz­ku Rzgów był naturalnym kie­runkiem zainteresowań firmy.

Bardzo cieszymy się, że wspaniała, duża firma, założona i prowadzona przez Polaków, będzie inwestować na terenie naszej gminy. Do gminy trafią pieniądze z podatków, a miesz­kańcy, zwłaszcza dobrze znają­cy języki obce, będą mogli sta­rać się o zatrudnienie w firmie, która handluje z całym światem. Spotkanie dotyczące nowej in­westycji w Rzgowie obnażyło jednak, jak mało Urząd Miejski kierowany przez Mateusza Ka­mińskiego robi, by pozyskiwać nowych inwestorów.

Przedstawiciel TME Cezary Świątczak otwarcie przyznał, że działkę pod inwestycję znalazło im biuro obrotu nieruchomo­ściami. Burmistrz w tym mo­mencie, zamiast ochoczo pozo­wać do zdjęć, powinien spalić się ze wstydu. Sprawnie działa­jący Urząd, mając tak dobre po­łożenie, powinien sam zabiegać o jego uwagę i nawet nie czeka­jąc na pytania wychodzić z ofer­tą terenów inwestycyjnych.

Burmistrz Mateusz Kamiń­ski ma jednak inny pomysł na inwestorów, o którym mówił na konferencji prasowej: „Działek gminnych pod inwestycje gmina Rzgów nie ma. Po prostu tutaj zawsze było tak, że te działki po­zostawały prywatne. Jeżeli gmi­na dysponuje jakimiś działkami, to są zwykle działki mieszkanio­we, niewielkie działki. My stara­my się zawsze pomagać od strony administracyjnej. Bo my nigdy aż tak mocno nie ingerowaliśmy, nie zbieraliśmy tych terenów”.

To, że gmina Rzgów nie ma własnych gruntów pod inwesty­cje to jedno zagadnienie. Ale dlaczego nie zbiera informacji o takich terenach? Dlaczego nie ma porządnej oferty takich gruntów? Przecież, gdy tylko pojawi się zainteresowanie ja­kiejś firmy, Urząd powinien od razu pokazać, w jakich konkret­nych miejscach taka inwesty­cja jest możliwa. Tymczasem w gminie Rzgów inwestor grun­tu musi szukać na własną rękę.

Artykuł na gminnej stronie www kolejny raz promuje oso­bę burmistrza w oderwaniu od rzeczywistości. Inwestycję TME zawdzięczamy przede wszystkim samej firmie, w drugiej kolejności prywatnemu biuru obrotu nieru­chomościami oraz, a może przede wszystkim, właścicielowi terenu Andrzejowi Gałkiewiczowi, któ­ry po przystępnej cenie zechciał sprzedać swój grunt Spółce. Udziału Mateusza Kamińskiego jakoś trudno się tu dopatrzeć.

Jak będzie wyglądała in­westycja TME? Na gminnej stronie, obok zdjęcia burmi­strza, anonimowy autor napisał wielkie liczby – 120 milionów złotych, 500 miejsc pracy, 8 hektarów. I docelowo, w ciągu kilkunastu lat, inwestycja ma tak wyglądać. Jednak przedsta­wiciel TME otwarcie powie­dział, że firma będzie sukce­sywnie budować po 1 hektarze rocznie. Spółka chciałoby za­cząć budowę jesienią 2018 r., ale sprawa może się opóźnić, bo trzeba schować pod ziemię część linii energetycznych. Bio­rąc pod uwagę, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze pieniądze z podatków, około 200 tys. zł, wpłyną do bu­dżetu dopiero w 2020 roku.

Różnicę w komunikacji po­między Urzędem, a inwestorem widać więc od razu. Przedsta­wiciel inwestora myśli rozsąd­nie, biznesowo, przyszłościowo i tak też się wypowiada. A bur­mistrz… wykorzystuje Spółkę do promocji swojej osoby.

Burmistrz będzie miał jed­nak jeszcze sposobność, by się wykazać. Powinien postarać się o to, by inwestor nie musiał dłu­go czekać na zezwolenia z urzę­du. Jednocześnie dbając, by bu­dowa oraz inwestycja nie były uciążliwe dla mieszkańców. Czy tak się stanie? Trudno po­wiedzieć, bo przy takiej pracy ciężko zrobić sobie zdjęcie, by promować się w samorządowej gazecie. A budowa ma przecież ruszyć jesienią, a więc w zasa­dzie po wyborach.

Kej.

3 komentarze do “Spółka TME zbuduje, burmistrz się lansuje

  1. Dla zainteresowanych pan Cezary Świątczak nie jest właścicielem TME tylko Andrzej Kuczyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *